Regulamin programu lojalnościowego #TEAMFESTFLOOR

Regulamin programu lojalnościowego #TEAMFESTFLOOR


I.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym #TEAMFESTFLOOR, adresowanym do klientów sklepu internetowego Festshop.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wymiany i unieważniania punktów naliczanych w programie lojalnościowym #TEAMFESTFLOOR
2. Organizatorem programu lojalnościowego #TEAMFESTFLOOR dla zalogowanych klientów sklepu internetowego Festshop.pl jest firmaFESTFLOOR Tomasz Dudek, ul. Żytnia 23, 05-850 Duchnice, NIP: 6521666940, REGON: 366069130, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@festfloor.pl.
3. Regulamin programu lojalnościowego dostępny #TEAMFESTFLOOR jest na stronie internetowej Festshop.pl.
4. Dokonanie wymiany punktów zebranych w programie lojalnościowym na produkty biorące udział w akcji promocyjnej, oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
5. W sprawach związanych z programem lojalnościowym, adres mailowy do korespondencji z Organizatorem to bok@festfloor.pl 


II.
Uczestnik programu lojalnościowego

1. Uczestnikiem programu lojalnościowego jest każda osoba, która zarejestruje się w sklepie internetowym Festshop.pl i zaakceptuje jego regulamin.
2. Uczestnik biorący udział w programie lojalnościowym sklepu internetowego Festshop.pl zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a także w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.


III.
Zasady przyznawania punktów w programie lojalnościowym

1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, w sklepie internetowym Festshop.pl, zgodnie z następującymi zasadami:
2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi w momencie dowolnego zakupu produktów w sklepie internetowym Festshop.pl, pod warunkiem, że uczestnik zarejestruje się w w/w sklepie lub zaloguje do swojego konta online na Festshop.pl.
3. Dodatkowe punkty przyznawane są za:
- zapis do newslettera sklepu internetowego Festshop.pl
4. Punkty nie są przyznawane za:
- zakupy stacjonarne w siedzibie Festfloor,
- zakupy telefoniczne,
- zakupy u dystrybutorów,
- zakupy w witrynie Festshop.pl bez rejestracji,
- koszty dostawy (punkty przyznawane są wyłącznie za zakup produktów).
5. Za każde wydane 50 zł, Uczestnik otrzymuje 2 pkt, a za zapisanie się do newslettera, 10 pkt.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych punktów Uczestnikowi w ramach nowo organizowanych akcji promocyjnych.
7. W przypadku braku realizacji zamówienia (w szczególności skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy), punkty przyznane za ten zakup, zostaną odjęte z konta Uczestnika.
8. W przypadku rezygnacji z zamówienia, Uczestnik powinien odesłać Organizatorowi wymieniony podczas zakupów Festgift wraz z zamówieniem.
9. Punkty przyznane Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystane w terminie 2 lat od dnia ich przyznania. Informacje o wygasających punktach wysyłane są w terminie 7 i 1 dnia przed ich wygaśnięciem.
10. Punkty przyznawane są tylko podczas trwania programu lojalnościowego #TEAMFESTFLOOR i nie są naliczane na zakupy, dokonane przed tą datą.
11. Punkty należy wykorzystać podczas trwania programu lojalnościowego. Po jego zakończeniu, punkty przypisane do Uczestnika, tracą moc i nie mogą być wykorzystane w inny sposób oraz nie jest wypłacany żaden ekwiwalent pieniężny.
12. Po zalogowaniu się w zakładce Moje konto, każdy Uczestnik ma możliwość sprawdzenia ilości uzyskanych w programie lojalnościowym punktów, a także katalogu nagród (zwanymi dalej Festgiftami). Zobacz>>
13. Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień w sklepie internetowym Festshop.pl. 


IV. Wymiana punktów na nagrody

1. Uczestnik może wymieniać zdobyte w programie lojalnościowym punkty na wybrane nagrody, zwane Festgiftami.
2. Aktualna lista Festgiftów wraz z przypisaną im wartością punktową znajduje się w panelu Klienta. Dostęp widoczny po zalogowaniu na Festshop.pl w zakładce „Moje konto”. Zobacz>>
3. Uczestnik ponosi koszty dostawy wybranego Festgiftu.
4. Aby otrzymać Festgift należy równocześnie złożyć zamówienie w sklepie internetowym Festshop.pl, po zalogowaniu lub rejestracji. 
5. Za każdy Festgift zostanie naliczony 1 grosz.
6. W czasie trwania programu lojalnościowego Festgifty mogą być zastępowane przez Organizatora innymi nagrodami o zbliżonych parametrach technicznych (wedle wyboru Organizatora).
7. W przypadku zamówienia przez Uczestnika Festgiftu, którego nakład został wyczerpany, może zostać on poproszony o wybór innej nagrody.
8. Festgifty dostarczane są na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika podczas składania zamówienia.
9. Program lojalnościowy #TEAMFESTFLOOR nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi oraz partnerskimi w sklepie internetowym Festshop.pl.


V.
Terminy obowiązywania programu lojalnościowego

1. Program lojalnościowy realizowany jest od dnia 02.01.2024 r. do odwołania.
2. Termin odwołania zostanie podany przez Organizatora z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
3. Punkty należy wykorzystać podczas trwania programu lojalnościowego. Po jego zakończeniu, punkty przypisane do Uczestnika, tracą moc i nie mogą być wykorzystane w inny sposób oraz nie jest wypłacany żaden ekwiwalent pieniężny.


VI.
Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu programu lojalnościowego #TEAMFESTFLOOR, Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: bok@festfloor.pl.
2. Na otrzymaną reklamację Uczestnik otrzyma odpowiedź w terminie 14 dni pocztą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.


VII.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas programu lojalnościowego jest Organizator.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami RODO.
3. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, dostawcy usług wysyłkowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, dostawcy rozwiązań informatycznych.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i polityce prywatności, Uczestnik znajdzie na stronie sklepu internetowego pl, w którym następuje proces składania zamówienia, przekazywania danych osobowych oraz wymiana zebranych punktów na Festgifty.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego #TEAMFESTFLOOR, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
3. Zasady programu lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji w sklepie internetowym Festshop.pl - na co najmniej 7 dni przed wejściem tych zmian w życie.
5. Zmiana Regulaminu wprowadzona przez Organizatora nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem programu lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Festshop.pl i polityki prywatności Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium